За детальною інформацією щодо підготовки документів та постановки питань судової експертизи, лабораторного дослідження, незалежної оцінки, можете звернутися до фахівців ЮрЕкс за телефонами: (099) 728-17-59, (067) 326-44-10.

Головне меню

Що треба знати при зверненні до експертної установи

 

нам доверяют суды

нас рекомендують

Орієнтовний перелік питань, які вирішує бухгалтерська експертиза: 

 • чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації нестача (надлишки) товарно – матеріальних цінностей (грошових коштів) на конкретному підприємстві;
 • за який період документально підтверджується нестача, яку встановлено актом інвентаризації і хто зобов'язаний був забезпечити збереження товарно – матеріальних цінностей (грошових коштів) у цей період згідно з чинним законодавством;
 • які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестача, необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції);
 • чи підтверджуються документально висновки ревізії у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків технічних експертиз;
 • чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції зниження об'єкта оподаткування і донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету;
 • які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, призвели до несплати податків та обов'язкових платежів внаслідок заниження об'єктів оподаткування?

Головними завданнями дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій є встановлення:

 • документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.);
 • документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
 • документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;
 • документальної обґрунтованості аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарчої діяльності;
 • документальної обґрунтованості аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • документальної обґрунтованості аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості;
 • документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді, відповідності до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, і інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
 • документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
 • документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках);
 • документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
 • документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує фінансово-економічна експертиза: 

 • визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • чи підтверджується документально внесок до статутного фонду підприємства в конкретній сумі та яка частка відповідно до статутних документів підлягає поверненню учаснику (учасникам), що вибули зі складу засновників;
 • визначити розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати.

Головними завданнями дослідження документів фінансово-кредитних операцій є встановлення:

 • документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
 • документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
 • відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
 • документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству;
 • кола посадових осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує фінансово-кредитна експертиза:

 • чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами;
 • чи підтверджується документально наявність майна у підприємства, що надано останнім в заставу за кредитною угодою;
 • у якій сумі нанесені збитки банку в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за кредитною угодою;
 • чи підтверджується документально нецільове використання кредитних коштів за кредитною угодою;
 • які допущені порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку та контролю, хто з посадових осіб зобов'язаний був забезпечити виконання встановлених правил?

Коло питань, які вирішує судово – економічна експертиза досить великий і привести його вичерпний перелік неможливо.
Вирішуючи питання щодо визначення матеріальної шкоди (збитків), експерт визначає лише економічну сторону шкоди, тобто розмір втрат, нанесених потерпілій особі, незалежно від підстав їх виникнення.
Як свідчить експертна практика, іноді судді ставлять на вирішення судово-економічної експертизи питання, які виходять за межі компетенції експерта економіста, або ж та редакція в якій вони надаються експерту є некоректною. 
Приклади таких питань та їх коректна форма зведені до табл. 1:

Таблиця 1


Приклад питань які не вирішуються судовою економічною експертизою

Приклад аналогічних питань, що вирішуються судовою економічною експертизою

Чи допущені посадовими особами Підприємства порушення вимог чинного законодавства під час укладання та подальшого виконання договору …?  Якщо так, то ким допущені правопорушення і які саме правопорушення мали місце?

Якими документами регламентується порядок укладання договорів на Підприємстві? Які особи, у відповідності з такими документами, уповноважені укладати договори від імені Підприємства? Чи була особа, від імені якої зазначений підпис у договорі, присутньою на робочому місці (дата) у відповідності з первинними бухгалтерськими документами?

Якими посадовими особами Підприємства підписано договір ... та акт прийому-передачі робіт та послуг ...?

Яка вартість монтажних та пусконалагоджувальних робіт по встановленню обладнання, наведеного в таблиці …?

Які витрати понесені на монтаж та пусконалагоджувальні роботи по встановленню обладнання, наведеного в таблиці…?

Чи можуть вважатися відповідними законодавству України дії Компанії щодо оподаткування суми витрат на ведення справи, яка вирахувана із страхових платежів, що підлягають поверненню в разі дострокового припинення договору страхування, як дохід пов’язаний з наданням послуг по страхуванню та підлягає оподаткуванню відповідно до підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону при наявності позиції ДПА, визначеній в листі Держаної податкової адміністрації України від 24.07.2006р. № 13963/7/22-3017 «Щодо практичного застосування підпункту 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»?

Чи підлягає оподаткуванню сума витрат на ведення справи, яка вирахувана із страхових платежів, що підлягають поверненню в разі дострокового припинення дії договору страхування за ставкою 25 %?

Чи підтверджується документально висновок судово-економічної експертизи … ?

Експерт не уповноважений надавати оцінку документам, складеним іншими спеціалістами. В рамках судово-економічної експертизи може бути проведене окреме дослідження тих самих питань, які в них вирішені.

Чи відповідає вимогам законодавства складена ОДПІ довідка «Про проведення планової (позапланової) перевірки»…?

Слід відзначити доцільність тісного зв’язку та діалогу між суддею та експертом під час призначення та проведення судової експертизи загалом, та економічної експертизи зокрема. Такий підхід дозволить вже на початкових стадіях призначення та проведення судової експертизи усунути можливі неточності та забезпечить необхідний рівень взаєморозуміння.

Доставка кур'єром
Доставка кур'єром
Результат через 1-3 дні
Результати аналізу будуть готові через 1-3 дні, після того як ми отримаємо проби.
Висновок на e-mail
Ми відправимо Вам скан-копію висновку на Ваш e-mail. А оригінал поштою.