За детальною інформацією щодо підготовки документів та постановки питань судової експертизи, лабораторного дослідження, незалежної оцінки, можете звернутися до фахівців ЮрЕкс за телефонами: (099) 728-17-59, (067) 326-44-10.

Головне меню

Що треба знати при зверненні до експертної установи

 

нам доверяют суды

нас рекомендують

               На сьогоднішній день практично жодна кримінальна, цивільна та господарська справа з розряду  так званої економічної злочинності не може бути якісно розслідувана  без допомоги експертів-економістів.
Закон  встановлює, що судово-економічні експертизи по кримінальним, цивільним та господарським справам  призначаються  у тих випадках, коли для вирішення відповідних питань по цим справам необхідні спеціальні економічні та бухгалтерські  знання.

Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні дослідження матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності), що містять інформацію про обставини справи та підлягають дослідженню у суді за їх змістом та формою і допомагають суду досягти об’єктивності у доказуванні. Проведені дослідження оформлюються у вигляді  висновків експертизи.

Предметом судово – економічної експертизи є відображені в документах господарські (фінансові) операції, що є об'єктами дослідження, відображають стан і результати економічної діяльності суб'єктів економічних відносин та визначається завданнями, поставленими перед нею,  змістом питань, які вона вирішує у правоохоронній і судовій діяльності.    Виходячи з поставлених питань, експерт досліджує лише ті бухгалтерські (фінансові) операції, які цікавлять судово-слідчі органи і стосуються справи.

За напрямками досліджень економічна експертиза розподіляється на бухгалтерську, фінансово-економічну та фінансово-кредитну експертизи та включає дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій, кожна з яких має свій предмет та завдання.

Предмет судово – бухгалтерської експертизи - це відображені в документах бухгалтерського та податкового обліку господарські операції відносно яких експерт дає висновок з поставлених на його вирішення питань.
Господарські операції є предметом бухгалтерського обліку, але експерт досліджує не самі господарські операції, а відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку підприємства (організації, установи).

Предмет фінансово-економічної експертизи - це відображена в документах інформація щодо фінансово – економічних показників діяльності підприємства (організації, установи), акціонування, банкрутства, орендних відносин, цільового використання бюджетних коштів.
На підставі відображеної в фінансовій документації підприємства інформації встановлюються дані, які характеризують утворення, розподіл і використання на підприємстві доходів, грошових фондів, наявність негативних відхилень у цих процесах, що вплинули на показники господарської діяльності або сприяли здійсненню правопорушень, які пов’язані з невиконанням фінансової дисципліни.

Предмет фінансово-кредитної експертизи – це відображені в документах господарські операції банків та підприємств (організацій, установ) при взаємовідносинах з банками.
Основною метою фінансово-кредитної експертизи є експертне дослідження операцій з отримання кредитів без матеріального і правового забезпечення, аналіз повернення кредиту, дослідження документального оформлення готівкових і безготівкових розрахунків.

Обєктами судово-економічної експертизи є:

- документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності, а саме:
а) первинні і зведені документи (накладні; податкові накладні; акти прийому – передачі; касові ордери; платіжні доручення; чеки; квитанції; платіжні відомості; митні декларації (ВМД); інвентаризаційні описи тощо);
б) облікові регістри (головні книги; касові книги; журнали – ордери; відомості аналітичного обліку; картки складського обліку; реєстри податкових накладних тощо);
в) бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні звіти матеріально – відповідальних осіб; касові звіти; авансові звіти; баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; податкові декларації тощо).
- інші матеріали справи, до яких відносяться:
а) акти ревізій, документальних перевірок діяльності підприємств;
б) протоколи допитів, свідчення звинувачених і свідків;
в) висновки експертів інших спеціальностей;
г) протоколи виїмок і ін.

При розгляді документів бухгалтерського і податкового обліку та звітності, як об¢єктів судово-економічної експертизи, експерт вивчає їх з науково-технічної точки зору і дає оцінку, яка не повинна виходити поза межі його спеціальних знань: вказує на неправильність оформлення документів, наявність чи відсутність обов¢язкових реквізитів, арифметичні помилки, невідповідність даних обліку і звітності. Неприпустимо надання експертом бухгалтерським операціям юридичної оцінки, а також визначення їх місця та доказовість у кримінальній (або цивільній, господарській) справі.

При необхідності проведення експертизи суддя (слідчий) складає мотивовану ухвалу (постанову). Ухвала суду (постанова судді, слідчого) повинна бути складена як окремий документ з наведенням у ній мотивів прийнятого рішення про призначення експертизи та чітким викладенням питань, що стосуються предмета останньої. В ухвалі (постанові) має бути зазначено, які питання подані учасниками судового розгляду і з яких мотивів відхилені.

У  постанові (ухвалі) про призначення експертизи вказуються такі дані:  місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада, звання та прізвище особи, що призначила експертизу; назва суду; назва справи та її номер; обставини справи, які мають значення для проведення експертизи; підстави призначення експертизи; прізвище експерта або назва установи, експертам якої доручається проведення експертизи; питання, які виносяться на вирішення експертові; перелік об'єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі  порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові, або посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи); інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
Питання, що ставляться на вирішення експертизи, повинні бути розташовані в логічній послідовності, викладені ясно і чітко, що виключає їх різне тлумачення, відноситися до компетенції експерта і бути істотними для справи.
Коло питань, які вирішуються експертизою, визначаються її завданнями.

Головними завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є встановлення:

  • документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
  • документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей;
  • документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
  • документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
  • відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку валового доходу та валових витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
  • відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує економічна експертиза:

Доставка кур'єром
Доставка кур'єром
Результат через 1-3 дні
Результати аналізу будуть готові через 1-3 дні, після того як ми отримаємо проби.
Висновок на e-mail
Ми відправимо Вам скан-копію висновку на Ваш e-mail. А оригінал поштою.